ÅMOSEVEJ HILLERØD

FACTS

74 boliger

Bygherre KAB

M2 50-115m2

PROJEKT BESKRIVELSE

Åmosegrunden
Grunden er med en relativ høj bebyggelsesprocent udfordrendei forhold til skalaen i området, der er præget af villaer i lav skala.
Den høje udnyttelse kræver en blanding af tre og fire etager og vi har som konsekvens tilstræbt en struktur der ’slører’ at nogle af husene er i fire etager. Bebyggelsen er disponeret omkring knækkede strædeforløb der skaber rumlig intensitet og sikrer gode læ- og opholdsmuligheder i uderummene. Snittets tilbagerykning af de øvre etager skaber en relativ stor afstand mellem husenes
tagkanter, selvom de ligger tæt i gadeniveau. Tværsnittet i stræderne sikrer på denne måde optimale lysforhold til både boliger og udearealer. Mod de omkringliggende veje afsluttes med gavle i tre etager. De relativt smalle huskroppe sikrer transparens og er med til at skalere bebyggelsen i forhold til de omkringliggende villakvarterer.
Langs Åmosevej trækkes de to blokke tilbage fra vejen og skaber derved en havezone tilsvarende villaernes på den modsatte side af vejen. På Åmosegrunden har vi valgt at lægge indgangsside mod haveside, primært på grund af orienteringen. Det giver optimale solforhold i haverne og sikrer lys til de ét-plans boliger der er placeret i stueetagen under det tre-etages rækkehus.
Parkeringen er anlagt på de ikke bygbare arealer. En intern vejforbindelse binder de to p-pladser sammen og skaber afstand til rensningsanlægget. Vejen anlægges som en del af brandvejssystemet hvor stræderne supplerende er dimensioneret
til brandvej, afsætning m.v. Her placeres tillige renovation i enderne af p-anlæggene. En randbeplantning med frugttræer afskærmer p-arealerne fra boligerne.
I forbindelse med de to nordligste blokke udjævnes terrænet så blokkene ikke ligger på en ’plint’, men så de højdemæssigt fremtræder som en del af den samlede bebyggelse. De skrå kiler mellem blokkene anlægges som fælles friarealer
og udnyttes til små legepladser, grillpladser, nyttehaver m.m. I de sydligste kiler anlægges den ønskede offentlige stiforbindelse igennem bebyggelsen. Den forbinder dermed fra Søndereng videre til biblioteksparken

HENT MATERIALE